MT4交易平台安装演示


Brokerage Valbury

   
 

安装MT4交易软件

 

 

 

安装MT4平台软件时,语言种类请选择:中文(中国)。

 

   
 
  到这个界面后点击“OK”,软件已安装成功。
   
 

申请模拟账号

 

 
 

安装好后,会自动提示申请模拟账户。将所有的资料安装内容提示填写好,可随意填写。“账户类型”请选择“rccdfx”。模拟账号申请成功,点击“完成”即可。

  ※ 邮箱可随意填写,但格式必须正确。
   
   登陆账户
   
 
 

点击平台左上角的“登录”,如上图:

 

然后输入账号和密码,服务器选择:Demo(模拟)

  ※ 如是真实账户登录,服务器选择Real(真实)即可。